Кардар менен келишим, жана купуялуулук саясаты

Пайдалануучулук макулдашуу

 

1. Жалпы шарттар

 

  1. Ушул Макулдашуу http://lalafo.kg/ Сервисинин Пайдалануучуларынын пайдалануу шарттарын аныктайт.
  2.  Ушул Пайдалануучулук макулдашуунун максаттары учун төмөндө көрсөтүлгөн терминдер жана аныктамалар төмөнкү маанилерге ээ болот:
  3. 1.          Сервис – http://lalafo.kg/ дареги боюнча Интернет тармагында жайгашкан интернет – ресурс (сайт) ар кандай операциялык системалардын базасындагы сайтка тиркемелер жана башка сервистер, ошондой эле программалык камсыздоо, сайттын, тиркемелердин жана башка сервистердин дизайны (графикалык көркөмдөө), маалыматтар базасы, сервистердин бардык  бөлүмдөрү (бөлүмчөлөрү) ошондой эле Администрация жана Пайдалауучулар тарабынан сервистерде жайгаштырылган маалымат.

1.2.2.          Администрация – Сервисти башкаруунун ишке ашыруучу жана Сервиске болгон бардык өзгөчө  укуктары таандык болгон «ЯЛЛА КЛАССИФАЙДС» (YALLA CLASSIFIEDS OÜ), дареги: Pärnu Road 22, 10141 Tallinn, Estonia, Эстониянын мыйзамдарына ылайык каттоодон өткөн жана аракет кылган Жоопкерчилиги чектелген коом. Администрацияны Кыргыз Республикасында Кыргыз Республикасындагы «Ялла Классифайдс» ААКунун филиалы көрсөтөт жана ал: 720021 ,Бишкек ш., Ибраимов көч. 103  дарегинде жайгашкан.

1.2.3.          Пайдалануучу – ушул макулдашуунун шарттарын кабыл алган жана Сервистин кызматтарынан пайдалануучу кайсы болбосун аракет жөндөмдүү жак.

1.2.4.          Жеке кабинет – Пайдалануучу өзү бекиткен (жайгаштырган) Пайдалануучунун чөйрөсүнүн маалыматтарынын жана настройкаларынын  жыйындысы. Кайсы болбосун Пайдалануучу бир гана Жеке кабинетке ээ болууга укуктуу.

1.2.5.          Пайдалануучунун жеке маалыматы – Сервисти каттоодон өткөрүү же пайдалануу процессинде Пайдалануучу өзү жөнүндө берген, Сервисти пайдалануу процессинде автоматтык түрдө Администрацияга берилүүчү , анын ичинде IP-дарек, cookie ден маалымат, Пайдалануучунун браузери жөнүндө жана Пайдалануучу жөнүндө башка маалыматтар, Пайдалануучунун жеке маалыматтарын кошо, Пайдалануучу жөнүндө маалымат же маалыматтардын жыйындысы.

1.2.6.          Маалымат – Пайдалануучу же Сервистеги Администрация жайгаштырган бардык маалымат.

1.2.7.          Спам – массалык санкцияланган эмес жана /же алуучулар күтпөгөн почталык же башка жарнамалык, маалыматтык, агитациялык же башка мүнөздөгү жөнөтүүлөр.

1.2.8.          Товар – бул продукция, жумуштар, кызмат көрсөтүүлөр, материалдык-техникалык ресурстар,мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктар.

1.2.9.          Ушул Макулдашуунун тараптары – Администрация жана Пайдалануучу.

1.2.10.        Жарнамалык кызматтар – Сервисте жарнаманы жайгаштыруу боюнча кызматтар.

1.3.       Ушул Пайдалануучулук макулдашууда колдонулуучу жана «Терминдер жана аныктамалар» пунктунда чагылдырылбаган бардык терминдер жана түшүнүктөр Пайдалануучулук макулдашуунун текстинен келип чыгуучу мааниге ылайык чечмеленет. Пайдалануучулук макулдашууда колдонулуучу терминге же аныктамага карата кандай болбосун пикир келишпестиктер пайда болгон учурда, Администрация тарабынан аныкталган чечмелөө колдонулат.

1.4.       Сервистин материалдарын жана кызматтарын пайдалануу аракеттеги мыйзамдардын ченемдери жана ошондой эле ушул Макулдашуу менен жөнгө салынат.

1.5.       Ушул Макулдашуу публикалык оферта болуп эсептелет.

1.6.       Сервистин кызматтарынан пайдалануу менен, Пайдалануучу ушул Макулдашууга кошулат жана Сервистин кызматтарын колдонуу боюнча анын шарттарын кабыл алат жана нускамаларын аткарууга милдеттенет.

1.7.       Сервисти компаниянын атынан пайдалануу учурунда ошондой компания ушул Макулдашуунун жана анын шарттарын кабыл алат.

1.8.       Пайдалануучу ушул Макулдашуунун шарттары менен макул болбогон учурда, ал Сервистке кирүүдөн баш тартууга жана Сервистин кызматынан пайдаланууну токтотууга милдеттуу.

1.9.       Ушуну менен Администрация Пайдалануучуларга  Сервистин кызматтарын пайдалануу менен  жарыяларды жайгаштыруу жана издөө боюнча кызматтарды сунуш кылат.

1.10.     Айрым кызматтарды көрсөтүү атайын эрежелер жана/же макулдашуулар (келишимдер) , анын ичинде оферттер менен жөнгө салынышы мүмкүн.

1.11.     Сервистин бардык материалдары жана кызматтары же, алардын кайсы болбосун бөлүгү жарнама менен коштолушунун мүмкүндүгү боюнча жобону кабыл алат. Ушундай жарнамага байланыштуу Администрация эч кандай жоопкерчиликтуу болбойт жана кандайдыр бир милдеттенмелерди албай тургандыгына Пайдалануучу макул болот.

1.12.     Сервистеги катталуу ыктыярдуу болот. Сервисте каттоодон өтүү учурунда Пайдалануучуга Сервистин кошумча кызматтарына жол ачылат. Администрация кайсы болбосун учурда Пайдалануучудан каттоодон өтүүдө көрсөткөн маалыматтарын тастыктоону жана тастыктоочу документтерди талап кылуу укугун өзүнө калтырат.

1.13.     Пайдалануучу өз паролун купуя сактоого милдеттенет. Пайдалануучу өзүнүн электрондук дарегин  жана паролун пайдалануу менен жасаган аракеттери жана ошондой эле Пайдалануучунун Жеке кабинетинде аткарылган аракеттер боюнча жоопкерчиликтүү болот. Пайдалануучу Сервистин кызматтарынан жеке менчик электрондук дарегин пайдалануу менен гана пайдаланууга укуктуу. Эгерде Пайдалануучуда анын Жеке кабинетине санкцияланбаган кирүү жөнүндө шектенүүгө негиздер бар болсо, анда Пайдалануучу өз бетинче өзүнүн паролун алмаштырууга милдеттенет.

1.14.     Пайдалануучу каттоодон өтүүдө же/жана авторлоштурууда берүүчү маалыматтын тууралыгын текшерүү үчүн Администрация өзгөчө техникалык чечимдерди колдонууга укуктуу.

1.15.     Администрация чындыгында Пайдалануучунун ким экендигин жана Пайдалануучу тарабынан каттоодон өтүү учурунда берген маалыматы анык экендиги жөнүндө кепилдик бере албайт.

1.16.     Пайдалануучуга Сервисте жеткиликтүү болгон бардык инструменттерди колдонуу менен мүмкүн болгон контрагенттер менен баарлашуу сунушталат.

1.17.     Администрация ушул Макулдашуунун шарттарын буза турган кызматтарга Пайдалануучунун жеткиликтүүлүгүн өз кароосу менен токтотууга болгон укугун өзүнө калтырат.

1.18.     Пайдалануучу башка жактардын укуктарын же аракеттеги мыйзамдарды бузган учурда жана ошондой эле өз кароосу менен Сервис  Пайдалануучуга жеткиликтүүлүктү чектөөгө же токтотууга укуктуу.

1.19.     Кызматтарга жеткиликтүүлүгү токтотулган же алардын маалыматтары анык болбой калган Пайдалануучу Администрациянын өзгөчө руксаты болмоюнча кайталап каттоодон өтүүгө укугу жок. Мындай Пайдалануучу  ошондой эле Сервиске жана анын кызматтарына кирүү үчүн башка Пайдалануучунун  каттоо маалыматтарын пайдаланууга укугу жок.

 

2. Сервисти пайдалануу. Жарыяларды жайгаштыруу.

 

2.1        Администрация атайын форма толтурулгандан кийин бардык каттоодон өткөн жана өтпөгөн Пайдалануучулар үчүн Сервисте жарыяларды жайгаштыруу укугун берет.

2.2. Пайдалануучу мыйзамдарды же эл аралык ченемдерди бузуу катары карала турган, анын ичинде интеллектуалдык менчик, автордук жана/же аралаш укуктарды буза турган, ошондой эле Сервистин ченемдүү иштөөсүнүн бузулуусуна алып келүүчү же алып келе турган башка бардык аракеттерди жасабоого макулдук берет.

2.3.       Товарларг, жумуштарга жана кызматтарга а карата бардык бүтүмдөр Пайдалануучулар арасында түздөн-түз макулдашылат. Сервис Пайдалануучалар тарабынан Сервистин жардамы менен аткарыла турган бүтүмдөр боюнча катышуучу же ортомчу боло албайт. Администрация мындай бүтүмдөрдү контролдобойт жана мындай бүтүмдөр боюнча жоопкерчиликте болбойт.

2.4.       Пайдалануучунун Сервистеги комментарийлери жана башка жазуулары мыйзамдын жана мораль менен адеп-ахлактын жалпы эл кабыл алган ченемдеринин талаптарына карама-каршы келбөөсү керек.

2.5.       Пайдалануучу алар жөнүндө шилтемелери Сервисте камтылышы мүмкүн болгон тышкы ресурстарга кирүү жана пайдалануу үчүн Администрация жоопкерчиликтүү болбой тургандыгы жөнүндө эскертилген. Жарыялардын баяндамасында көрсөтүлгөн жарыялардын, башка ресурстарга шилтемелердин жана башка маалыматтардын мазмуну үчүн Администрация жоопкерчиликтүү болбойт.

2.6.       Администрация тарабынан Пайдалануучу берген жарыяларды, маалымдарды жана маалыматтарды алуу максатында Пайдалануучу маалымдарды, сүрөттөрдү, фотографияларды, видео жана аудио материалдарды, маалыматтар базаларын, жарыялоолорду, автордук укуктарды жана интеллектуалдык менчиктин укуктарын, ошондой эле Пайдалануучу тарабынан бардык белгилүү болгон же белгилүү болбогон маалыматтык алып жүрүүчүлөр тарабынан берилген башка бардык маалыматтарды Администрацияга бардык жерде аракет кылуучу, мөөнөтсүз, кайра чакыртылып албай турган, өзгөчө эмес пайдалануу, таркатуу, жарыялоо, топтоо, иштеп чыгуу, демонстрациялоо, көчүрмөлөө, жупнускалоо, маалымдарды кайра жасоо укугун өткөрүп берет. Жогоруда көрсөтүлгөн укуктар Администрацияга акысыз берилет. Пайдалануучу өзү жайгаштырган маалыматка жеткиликтүүлүк укугун Сервистин бардык Пайдалануучуларына берет. Ошол эле учурда Пайдалануучу өзүнүн Сервисте жайгаштырылган материалдары үчүн интеллектуалдык менчиктин бардык укуктарын сактап калат.

2.7.       Пайдалануучу бардык маалыматтарды жана маалымдарды бергендигине байланыштуу үчүнчү жактардын укуктарынын бузулушу боюнча Сервис жоопкерчиликтүү болбойт.

2.8.       Сервисти Пайдалануучу жарыяларды Сервистин нускамаларына ылайык жайгаштырууга жана Товар  жана аны сатуунун шарттары жөнүндө анык жана толук маалыматты берүүгү милдеттенет. Пайдалануучу жарыяда көрсөтүлгөн Товар жөнүндө маалыматты текшерүүгө, жана туура эмес жана толук эмес маалыматтар табылган учурда жарыяда зарыл болгон маалымдарды оӊдоого жана толуктоого милдеттүү.

2.9.       Товар менен жарыяны жайгаштырып, Пайдалануучу жарыяда көрсөтүлгөн мындай Товарга карата аракеттерди жүргүзүүгө укуктуу экендигин тастыктайт.

2.10.     Пайдалануучу Сервистеги жарыяларда маалыматтарды, маалымдарды жайгаштырууга  бардык патенттерди, товардык белгилерди, коммерциялык купуя сырларды, интеллектуалдык менчик укуктарын кошо, бардык зарыл болгон укуктарга, лицензияларга, руксаттарга, же үчүнчү жактардын алардын аттарын, сүрөттөрүн же башка объектилерин колдонуу үчүн тиешелүү кат жүзүндөгү макулдугуна, лицензияга же руксатка ээ экендигин тастыктайт.

Лицензиялоого жаткан кызматтарды сунуштар менен жарыяны берүүдө жарыянын текстинде лицензиянын номурун жана лицензияны берген органдын аталышын көрсөтүү талап кылынат.

2.11.     Сервис жайгаштырылган Товарга же Пайдалануучу берген маалымдарга карата тастыктоочу документацияны же кошумча маалыматты талап кылууга укуктуу. Сервис мындай документациянын же маалыматты  алганга чейин жарыялоону кармап турууга укуктуу.

2.12.     Пайдалануучунун бул үчүн атайын руксаттар талап кылынбаса, ощондой эле пайдалануунун аракеттеги эрежелерин сактаган учурда Сервисте бардык өзүнө тиешелүү болгон Товарларды сатууга укугу бар.

2.13.     Кызматтардын жогорку сапатын сактап туруу үчүн Сервис Пайдалануучунун Сервистеги активдүү жарыяларынын санын чектөө , жана ошондой эле Сервистеги Пайдалануучунун аракеттерин чектөө боюнча укуктарын сактап калат.

2.14.     Жарыяда Пайдалануучу тарабынан көрсөтүлгөн Товардын баяндамасы ушул Товарды сатуунун шарттарын түзөт.

2.15.     Товарды жеткирүүнүн шарттары жарыяда көрсөтүлгөн баяндамасына кошулушу керек.

2.16.     Жарыяда көрсөтүлгөн кызматты көрсөтүүнүн шарттары же товарды сатуунун шарттары жана баяндамасы, ошондой эле жарыянын башка шарттары аракеттеги мыйзамдарга жана ушул Макулдашууга жарыяны жайгаштыруу учурунда кандай болсо, ошондой эле андан кийин дагы карама -каршы келбеши керек. Жарыянын кандайдыр-бир шарты аракеттеги мыйзамдарга же/жана Маулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн натыйжасында мыйзамдарга же ушул Макулдашууга  шайкеш келбей калганда же ошондой деп таанылган учурда мындай шарттар же мындай жарыя Пайдалануучу тарабынан бардык шайкеш эместиктер четтетилгендей кылып толукталышы же өзгөртүлүшү керек. Тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү мүмкүн болбогон учурда мындай жарыя Пайдалануучу тарабынан алынып салынышы керек. Ушул пунктта көрсөтүлгөн учурлар пайда болгондо Администрация Пайдалануучунун алдын ала кабарландырбастан мындай жарыяларды редакциялоо же алып салуу боюнча аракеттерди ишке ашыруу боюнча укуктарды өзүнө калтырат.

2.17.     Сервисте жарыяланышы аракеттеги мыйзамдарды бузган, көпчүлүк кабыл алган моралдын ченемдерине каршы келген, ыза кылуучу же ылайыксыз болгон жана ошондой эле үчүнчү жактардын укуктарын бузган Товарлар жана кызматтар жөнүндө жарыяларга тыйуу салынат. Пайдалануучу Товарды сунуштоо аракеттеги мыйзамдарды жана ушул Макулдашуунун шарттарын бузбай тургандыгына ынанышы керек. Сервисте жарыялоого тыйуу салынган Товарлардын жана кызматтардын тизмеси Сервистеги жарыяларды жарыялоонун эрежелери менен бекитилген жана “Кантип сатуу керек” бөлүмүндө ушул шилтеме менен жеткиликтүү.

2.18.     Акы төлөнүүчү кызматтарды пайдалануу ушул Макулдашууну бузууда Администрация тарабынан жабылып салынбай тургандыгына кепилдик бербейт. Жарыяларды жайгаштыруунун эрежелерин бузууда көрсөтүлгөн кызматтар үчүн төлөнгөн акча каражаттары кайтарылбайт.

2.19.     Жарыяларда сатуу жөнүндө сунуштарды, пайдалануу жана товарлар жана кызматтар жөнүндө башка маалыматтарды камтыган интернет-сайттардын баркатарына шилтемелерди калтырууга тыйуу салынган.

2.20.     Пайдалануучу төмөнкүлөргө колдоо көрсөтпөөгө жана кызматтар жөнүндө маалыматтарды таркатпоого милдеттенет:

2.20.1.  башка соода аянтчалары, интернет-аукциондор жана/же интернет дүкөндөр;

2.20.2.  Сервисте көрсөтүлгөн товарларды жана кызматтарды ошол эле же андан кем баада  сунуш кылуучу башка сервистер;

2.20.3.  Сервисте сатууга  тыйуу салынган товарларды жана кызматтарды сунуш кылуучу башка сервистер.

2.21.     Пайдалануучу Сервиске кирүү үчүн Администрациянын кат жүзүндөгү руксаты жок автоматтык программаларды пайдаланбоого милдеттенет. Администрациянын кат жүзүндөгү руксаты жок учурда жарыяларды жайгаштыруунун кадимки тартибинен тышкары жарыяларды жайгаштырууга мүмкүндүк берүүчү компьютердик программаларды пайдаланууга тыйуу салынган.

2.22.     Мындан тышкары Пайдалануучу төмөнкүлөргө милдеттенет:

2.22.1.        Сервистин инфраструктурасына чоӊ жүктөм алып келүүсү мүмкүн болгон эч кандай аракеттерди жасабоого;

2.22.2.        Администрациянын алдын ала кат жүзүндөгү руксаты жок Сервисте камтылган кандай болбосун маалыматты көчүрмөлөбөөгө, кайра жасабоого, өзгөртүүгө, таркатпоого жана коомчулукка бербөөгө;

2.22.3.        Сервистин ишине жолтоо болбоого, ошондой эле Сервистке кирүүгө тоскоол болуу же чектөө максатында автоматтык системалардын же процесстердин аракеттерине жолтоо болбоого;

2.23.     Пайдалануучуга ушул Макулдашууну же үчүнчү жактардын укуктарын бузуу менен маалыматты берүүгө тыйуу салынат. Пайдалануучу тарабынан берилүүчү маалымдар (маалымат), жана анын Сервистеги аракеттери төмөнкүдөй болбошу керек:

2.23.1.        жалган, так эмес же адаштыруучу;

2.23.2.        одоно, ыза кылуучу сөздөрдү камтуучу;

2.23.3.        алдамчылыкка, алдоого же ишенимди кыянаттык менен пайдаланууга көмөкчү болуучу;

2.23.4.        уурдалган же жасалма заттар менен бүтүмдөрдү жасоого алып келүүчү;

2.23.5.        үчүнчү жактын менчигин, анын коммерциялык купуя сырын, же анын жеке турмушунун кол тийбестик укугун бузуучу, кол салуучу;

2.23.6.        кимдир-бирөөнүн абийирине, ар-намысына же ишкердик аброюна шек келтирүүчү маалымдарды камтуучу;

2.23.7.        башка адамдар жөнундө ушул адамдардын ачык макулдугу жок  жеке же идентификациялоочу маалыматты камтуучу;

2.23.8.        кимге болбосун жалааны же коркутууну камтуучу;

2.23.9.        кылмышты жасоого чакыруучу, ошондой эле улуттар аралык араздашууну козутуучу;

2.23.10.      террорчулук жана экстремисттик ишмердикке көмөктөшүүчү, колдоочу же чакыруучу ;

2.23.11.      уятсыз болуучу, же порнографиялык мүнөздө болуучу;

2.23.12.      компьютердик вирустарды камтуучу, ошондой эле зыянга учуратууга багытталган, мыйзамсыз кирүү, бардык системанын же системанын өзүн, же анын бир бөлүгүн, же жеке маалыматты же башка малыматтарды (Сервистин маалыматтарын кошо) маалыматтарын жашыруун уурдоочу же менчиктеп алуучу башка компьютердик программаларды камтуучу;

2.23.13.      жашы жете электерге зыян келтирүүчү;

2.23.14.      аморалдуу деп эсептелген, проституция жана башка формалары сыяктуу, бирок аны менен чектелбестен, моралдын жана мыйзамдын ченемдерине каршы келүүчү сервистер жөнүндө маалыматтарды камтуучу;

2.23.15.      Компаниянын сервистери менен атаандаш сайттар жөнүндө шилтемелерди жана маалыматты камтуучу;

2.23.16.      “спам”, “бакыт каттары”, пирамидалар схемалары” сыяктуу маалыматты же ылайыксыз, жалган коммерциялык жарнаманы камтуучу;

2.23.17.      конкреттүү товарды же кызматты сунуш кылбоо менен жалаӊ жарнамалык мүнөздөгү материалдарды камтуучу;

2.23.18.      үчүнчү жактардын интеллектуалдык укуктарын бузуучу, жаранды сүрөттөөгө укуктарды, жана үчүнчү жактардын башка укуктарын бузуучу;

2.23.19.      башка жол менен аракеттеги мыйзамдарды бузуучу,

2.24.     Пайдалануучуга өзүн алар катары көрсөтүү жана алардын атынан кабарлоолорду жазуу максатында башка Пайдалануучулардын аттарына окшош Пайдалануучулардын аттарын пайдаланууга тыйуу салынат.

2.25.     Пайдалануучуга Сервиске жана/же Пайдалануучуга аракеттеги мыйзамдарды бузууга алып келүүчү жарыяларды жайгаштырууга, Сервистин кызматтарын пайдалануу менен бүтүмдөрдү жүргүзүүгө жана аткарууга тыйуу салынат.

2.26.     Администрация ага карата Сервисте ушундай Товарга карата  жарыяны берүүдө Пайдалануучу көрсөткөндөн башка ыкма менен жайгаштырылган Товарды, жарыяны жарнамалоого укуктуу.

2.27.     Администрация Сервистен көз каранды болгон же болбогон себептер менен кайсы болбосун жарыяны которууга, үзгүлтүккө учуратууга, демонстрациялоонун мөөнөттөрүн бүтүрүүгө же узартууга укуктуу.

2.28.     Администрация ушул Макулдашууда көрсөтүлгөн эрежелерди бузуучу себептер, ошондой эле Башка Пайдалануучулардын укуктарын бузуучу себептер менен же араеттеги мыйзамдарды бузуучу, же башка себептер менен кайсы болбосун жарыяны кайсы болбосун учурда демонстрациялоону токтотууга укуктуу. Администарция ошондой эле ушул Макулдашууда көрсөтүлгөн эрежелерди бузуучу тиешелүү Пайдалануучунун аккаунтун тосмолоп же жок кылып кое алат.

2.29.     Администрация Пайдалануучулардын жарыяларын редакциялоого, аларды башка рубрикаларга которууга жана алар менен бардык башка аракеттерди жасаганга укуктуу.

2.30.     Администрация жарыяларды (публикацияларды) себептерин көрсөтпөстөн жайгаштыруудан баш тартууга укуктуу.

2.31.     Жарыяларды тариздөөгө талаптар Сервисте жарыяларды публикациялоо эрежелеринде https://lalafo.kg/ky/page/how-to-sell шилтемеси боюнча “Кантип сатуу керек” бөлүмүндө белгиленген.

2.32.     Пайдалануучу жарыялардын (Пайдалануучу Сервисте жайгаштырган башка маалыматтар боюнча дагы) мазмуну боюнча аракеттеги мыйзамдарга ылайык толук жана жеке жоопкерчиликтүү болот.

 

3. Акы төлөнүүчү кызматтар

 

3.1.       Пайдалануучулар Сервисте ак төлөнүүчү кызматтарга тапшырык бере алышат.

3.2.       Акы төлөнүүчү кызматтардын түрлөрү, мүнөздөмөлөрү жана наркы жана ошондой эле акы төлөнүүчү кызматтарга тапшырык берүүнүн тартиби жөнүндө маалымат: https://lalafo.kg/page/paid-features и https://lalafo.kg/page/business-kg шилтемелеринде жайгаштырылган жана ошондой эле Администрация тарабынан Сервисте көрсөтүлгөн контакттар боюнча берилиши мүмкүн.

3.3.       Акы төлөнүүчү кызматтар жана Жарнамалык кызматтар Сервис тарабынан ушул Макулдашуунун негизинде, жана ошондой эле https://lalafo.kg/page/user-agreement шилтемесинде жайгашкан акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүү жөнүндө Келишимдин шарттарында, же Сервис менен Пайдалануучунун ортосунда түзүлгөн өзүнчө Келишим менен көрсөтүлөт.

Ушул Пайдалануучулук макулдашууга макул болуу менен Пайдалануучу акы төлөп кызмат көрсөтүү жөнүндө оферта Келишиминин шарттарын кабыл алат жана макулдук берет.

3.4.       Сервистин кызматтарына төлөгөн Сервистин Пайдалануучусу Администарцияга каражаттарды кайтарып берүү өтунучу менен кайрыла алат. Акча каражаттарын кайтарып берүү же кайтарып берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим Администрация тарабынан бир тараптуу тартипте кабыл алынат.

3.5.       Көрсөтүлбөй калган кызматтар үчүн акча каражаттарын кайтарып берүү Администрация тарабынын төмөнкү учурларда ишке ашырылат:

3.5.1.          эгерде кызмат Сервистин иштөө учурунда пайда болгон техникалык себептер менен көрсөтүлбөй калса;

3.5.2.          Администрациянын чечими боюнча башка жекече учурларда.

3.6.       Администрация Пайдалануучуга акча каражаттарын төмөнкү учурларда кайтарып берүүдөн баш тартууга укуктуу, эгерде:

3.6.1.          Пайдалануучу ушул Макулдашуунун шарттарын системалуу түрдө бузса.

3.6.2.          Эгерде кызмат активдештирилген, анын ичинде жарыя модерациядан кийин алынып салынган учурларда.

3.6.3.          Пайдалануучу тыйуу салынган товарлар, кызматтар жана сунуштар жөнүндө жарыяны жайгаштырса.

3.6.4.          Эгерде төлөм системасында кандайдыр-бир бузулуулар пайда болгон учурда. Пайдалануучулар Сервистин кызматтарына ал аркылуу төлөп жүргөн төлөм системаларынын иши боюнча Сервис жоопкерчиликтүү болбойт. Мындай учурларда акча каражаттарын кайтаруу маеселеси жеке тартипте чечилет.

3.6.5.          Башка учурларда Администрациянын чеими боюнча.

3.7.       Акча каражаттарын кайтарып берүүнүн тартиби ар конкреттүү учурда Администрация менен Пайдалануучунун ортосунда аныкталат.

3.8.       Капчык Сервистин Пайдалануучусу анын жардамы менен Пайдалануучунун каражаттарынын калдыгы, ошондой эле Сервистин кызматтарын сатып алуулардын тарыхы жөнүндө маалымат алуу боюнча инструмент болуп эсептелет. Пайдалануучунун капчыгы Пайдалануучуга банктык эсепти ачпастан же электрондук акчалар менен эсептешүү үчүн которууларды жүргүзүүгө арналган төлөмдүн электрондук каражаты болуп эсептелбейт.

Пайдалануучу капчыктын балансын ал жөнүндө Сервистеги жайгаштырылган маалымат боюнча ага ыӊгайлуу бардык ыкмалар менен толуктай алат.

Пайдалануучунун капчыгындагы көрсөтүлгөн каражаттар башка уюмдардын, ошондой эле Сервистин башка Пайдалануучуларынын товарлары/кызматтары үчүн төлөм каражаттары катары таанылбайт жана пайдаланыла албайт.

Пайдалануучунун капчыгынын тикелей жардамы менен Сервис электрондук акча каражаттарын толуктоо, сактоо жана которуу операцияларын ишке ашырбайт. Мындай кызматтарды Сервис тиешелүү келишимдерди түзгөн жана алар мындай ишмердиктин түрлөрүнө аракеттеги мыйзамдарга ылайык зарыл болгон руксаттар жана лицензиялары бар өзүнчө контрагенттер аткарышат. Пайдалануучу тарап эсептерин толуктоодо жана акча каражаттары менен башка аракеттерди ишке ашырууда Сервис автоматтык түрдө Пайдалануучуну мындай төлөм сервистердин сайттарынын веб-барактарына жиберет.

Тиешелүү учурларда Пайдалануучунун жеке маалыматтарын топтоо жана иштетүү (Пайдалануучунун банктык (төлөм карталарындагы банктык эсептери жөнүндө маалыматтарды кошо) мындай төлөм чыныгы Конфиденциалдуулуктун саясаты менен эмес, сервистеринин конфиденциалдуулугунун саясатчылары тарабынан жөнгө салынат. Сервис Пайдалануучунун банктык эсептериндеги маалыматтарды топтобойт, сактабайт, ошондой эле Пайдалануучунун карамагында болгон банктардын жана төлөм системаларынын анын банктык (төлөмдүк) карталары жана башка финансылык маалыматын башка ыкма менен иштетпейт (Сервистин Пайдалануучулук макулдашуусунда жана ушул Конфиденциалдуулуктун саясатында көрсөтүлгөн маалыматтан башка).

Пайдалануучу Пайдалануучунун капчыгында көрсөтүлгөн маалыматты жана ошондой эле башка жеке маалыматты үчүнчү жактарга ачып бергендиги үчүн жеке жоопкерчилик тартат.

 

4. Коммуникация

 

4.1.       Пайдалануучу Администрациянын Пайдалануучуларга электрондук каттарды жана/же кыска билдирүүлөрдү (SMS билдирүүлөрдү) алар көрсөткөн электрондук почтанын даректерине же телефон номурларына (анын ичинде Пайдалануучу Сервистен пайдалануунун токтоткондон кийин) жиберүү укугун өзүнө калтырарын түшүнөт, кабыл алат жана макул болот.

4.2.       Сервистин билдирүүлөрү Сервисте жарыяланышы мүмкүн.

4.3.       Ошону менен Пайдалануучу мындай каттар жана билдирүүлөр болуп жеке эле алар эмес, башка Пайдалануучулардан бүтүмдөрдү түзүү боюнча сунуштар, башка маалыматтык жана/же жарнамалык мүнөздөгү сунуштар жана билдирүүлөр жана башка билдирүүлөр болушу ыктымал экендигин түшүнөт, кабыл алат жана макул болот. Пайдалануучу мындай билдирүүлөр жана/же алардын айрым бөлүктөрү жарнамалык мүнөзгө ээ болорун жана ошондой эле жарнамалык, маалыматтык жана башка билдирүүлөрдү камтышы мүмкүн экендигин түшүнөт, кабыл алат жана макул болот.

4.4.       Сервисте жарыяланган билдирүүлөр алар жарыяланган учурдан баштап Пайдалануучуга жеткирилди деп эсептелет.

4.5.       Сервисте жайгаштырылган билдирүүлөрдү жөнөтүү үчүн форма менен башка Пайдалануучулар жана/же автоматташтырылган системалардын (роботтордун) пайдалангандыгы үчүн Администрация жоопкерчиликтүү болбойт.

4.6.       Башка Пайдалануучулардын жана/же роботтордун Сервистин барактарына Пайдалануучу тарабынан жайгаштырылган телефон номурларын жана электрондук даректерди пайдалангандыгы үчүн жоопкерчиликтүү болбойт.

4.7.       Пайдалануучуларга каттарды жана билдирүүлөрдү жиберүү максаттары үчүн электрондук почтанын даректерин жана телефон номурларын үчүнчү жактарга берүүгө Администрациянын укугу бар экендигин Пайдалануучу тастыктайт.

4.8.       Пайдалануучунун Администрация же Сервистин модераторлору менен кат алышуусу дареги Сервисте көрсөтүлгөн электрондук почта жашигинин жардамы менен ишке ашырылат.

4.9.       Пайдалануучуга Сервисте кандай болбосун модераторлордун жана Администрациянын аракеттери жөнүндө комментарийлерди, талкуулоолорду жана башка жазууларды (анын ичинде, ал гана эмес, ыза кылуучу мүнөздөгү) калтырууга тыйуу салынат. Мындай болбогон учурда Сервистин Администрациясы мындай Пайдалануучунун аккаунтун тосмолоп же жок кылып салышы мүмкүн.

4.10.     Пайдалануучу каалаган учурда тиешелүү сурамды жөнөтүү менен өзүнүн телефон номуруна же электрондук дарегине билдирүүнү кабыл алуудан баш тарта алат.

 

5. Интеллектуалдык менчик

 

5.1.       Сервисте пайдаланылуучу программалардын, белгилердин, соода маркаларынын, автордук укуктун объектилеринин жана башка объектилердин жыйындысы анын мыйзамдуу укук ээлеринин интеллектуалдык менчиги болуп эсептелет жана интеллектуалдык менчик жөнүндө мыйзамдар менен, ошондой эле тиешелүү эл аралык укуктук келишимдер жана конвенциялар менен корголот.

5.2.       Администрация сайт жайгашкан домендик ысымдын, сайттын өзүнүн, мобилдик тиркемелердин, ошондой эле бүткүл Сервистин жана Сервистин бардык программалык камсыздоосунун  жеке менчик ээси болуп эсептелет.

5.3.       Программалык камсыздоону жүктөөдө Администрация Пайдалануучуга жеке акысыз өзгөчө эмес лицензияны программалык камсыздоону пайдалануу үчүн аны үчүнчү жактарга өткөрүп берүүгө укуксуз берет.

5.4.       Мындай лицензия Сервистин кызматтарынан пайдалануу жана Сервистин функцияларына ылайык алардан пайда табуу үчүн Пайдалануучуга гана берүүгө арналган.

5.5.       Администрациянын (Сервистин) (анын ичинде программалык камсыздоонун) интеллектуалдык менчигинин объектилеринин толугу менен же кандайдыр-бир бөлүгүн көчүрмөлөөгө, өзгөртүүгө, таркатууга, сатууга, алмаштырууга же ижарага берүүгө, ошондой эле «талкалап кирүүгө» же программалык камсыздоонун баштапкы кодун Администрациянын кат жүзүндөгү руксаты жок алууга аракет кылууга тыйуу салынат. Сервистин курамына кирген жана Сервиске таандык болгон, бул Макулдашууда руксат берилгенден башка, элементтерди, символикаларды, тексттерди, графикалык сүрөттөрдү, программаларды жана башка объектилерди Администрациянын же башка мыйзамдуу укук ээсинин руксаты жок кандай болбосун пайдалануу мыйзамсыз болуп эсептелет жана соттук кароого жана бузуучуларды жарандык-укуктук, административдик жана кылмыш жоопкерчилигине мыйзамдарга ылайык тартууга себеп болушу мүмкүн.

 

6. Жоопкерчиликти чектөө

 

6.1.       Сервисте Пайдалануучу тарабынан көрсөтүлгөн бардык маалымат (анын ичинде жеке маалыматтар) Пайдалануучу тарабынан анын Товарын сатуу үчүн жайгаштырылат.

6.2.       Пайдалануучу өзү жөнүндө тигил же бул маалыматты өзүнүн гана кызыкчылыгында, анын ичинде Пайдалануучу менен байланышты орнотууну жеӊилдетүү же/жана Пайдалануучуну идентификациялоо үчүн жайгаштырат.

6.3.       Өзү жөнүндө маалыматты жайгаштыруу менен, Пайдалануучу мындай маалымат Сервисте ачык жеткиликтүүлүктө жайгаштырыла тургандыгын, башкача айтканда, кайсы болбосун келүүчүгө же Сервистин Пайдалануучуларына жеткиликтүү экендигин түшүнөт жана ага макул болот.

6.4.       Пайдалануучу маалыматты ушундай жайгаштырууга байланыштуу бардык коркунучтарды анын ичинде, кошуу менен жана чектелбестен: электрондук почтанын дарегинин спам-билдирүүлөрдү таркатуу үчүн тизмелерге түшүп калуу коркунучун, электрондук почтанын дарегинин ар кандай түрдөгү алдамчыларга түшүп калуу коркунучун, телефон номурунун SMS-спамерлерине жана/же SMS-алдамчыларга түшүп калуу коркунучун жана маалыматты ушундай жайгаштыруудан келип чыгуучу башка коркунучтарды түшүнөт жана өзүнө кабыл алат.

6.5.       Сервис Товарга карата бүтүмдөрдүн уюштуруучусу, ортомчусу, сатып алуучусу же сатуучусу болуп эсептелбейт.

6.6.       Сервис Сервистин Пайдалануучулары менен бүтүмдөрдү жүргүзүү жана аткаруу (ишке ашыруу үчүн чыгымдарга, алынбай калган пайдага, кирешелерге, финансылык чыгашаларга же кыйыр, фактылык, бүтүмдөрдү жасоонун натыйжасында келтирилген кошумча же жазапулдук чыгашалар, ошондой эле кайсы-бир жактын мыйзамсыз аракеттеринин натыйжасындагы чыгашалар үчүн жоопкерчиликте болбойт.

6.7.       Сервистин кызматтарынан пайдаланып, Пайдалануучу Сервисти өзүнүн тобокелдиги менен пайдалануусун тастыктайт, Сервисте жайгаштырылган жарыяларды пайдаланууга байланышкан бардык коркунучтарды мойнуна алат.

6.8.       Сервис Пайдалауучуларга Сервисти пайдаланууга мыйзам тарабынан, ушул Макулдашуу жана башка эрежелер менен сатуу жана/же сатып алуу руксат берилген Товарларга карата жарыяларды жайгаштырууга мүмкүндүк берүүчү инструмент болуп эсептелет.

6.9.       Сервис Пайдалануучулар жайгаштырган жарыяларды дайыма эле текшере бербейт, ошондуктан Товардын сапаты, коопсуздугу, мыйзамдуулугу жана анын баяндамасына шайкештиги, ошондой эле сатуучунун сатуу жана кардардын Товарды сатып алуу мүмкүнчүлүгү Сервистин контролдугунан тышкары турат.

6.10.     Сервис жарыяларда Пайдалануучулар тарабынанжайгаштырылган маалыматттардын аныктыгына контролдук жасай албайт.

6.11.     Сервис, анын Администрациясы, жетекчилиги жана кызматкерлери Сервисте жайгаштырылган жарыялардын мазмуну жана алардын аныктыгы боюнча эч кандай жоопкерчиликте болбойт.

6.12.     Администрация, анын жетекчилиги жана кызматкерлери бардык билдирүүлөрдүн мазмуну үчүн (анын ичинде Пайдалануучулар почта жашигине жана\же мобилдик телефонуна келген) ошондой эле Пайдалануучулардын байланыш малыматтарын башка пайдалануулар үчүн эч кандай жоопкерчиликтүү болушпайт.

6.13.     Пайдалануучу Сервисте жарыяны жайгаштыруу фактысы сунуш, кайсы-бир Товарды сатуу жана\же сатып алуу анык жана легалдуу экендигине кепилдик болуп эсептелбегендигин түшүнөт. Бүтүмдү ишке ашыруу жөнүндө чеимди Пайдалануучу өз бетинче кабыл алат.

6.14.     Мыйзам тарабынан руксат берилгендей, бардык дооматтар боюнча Сервистин жалпы жоопкерчилиги Пайдалануучу Сервистин кызматтарынан пайдалануу үчүн төлөгөн сумма же (Сервистин кароосу боюнча) Пайдалануучуга ушул кызматтарды кайталап берүү менен чектелет.

6.15.     Пайдалануучу менен башка Пайдалануучулардын жана\же Сервиске келүүчүлөрдүн ортосундагы бардык талаш-тартыштар (анын ичинде бүтүмдөрдү ишке ашыруунун натыйжасында) Администрацияны катыштырбастан Пайдалануучу өзү чече тургандыгына Пайдалануучу макулдук берет.

6.16.     Администрация Сервистин кызматтарына жана\же Пайдалануучулар жөнүндө кайсы болбосун маалыматка (анын ичинде жеке маалыматтарга) Администрациянын макулдугусуз аткарылган (руксатсыз) үчүнчү жактардын бардык кирүүлөрү үчүн жоопкерчиликте болбойт.

6.17.     Пайдалануучу Сервистин кайсы болбосун мазмуну менен байланышкан жана\же Пайдалануучу ишке ашырган бүтүмдөрдүн натыйжасында , автордук укуктарды каттоо жана мындай каттоо жөнүндө маалыматтар, Сервисте жеткиликтүү болгон товарлар жана кызматтар же Сервисте жайгаштырылган маалыматты пайдалануу менен өзү кирген Пайдалануучунун башка байланыштары боюнча ар кандай мүмкүн болгон же пайда болгон жоготуулар жана чыгашалар үчүн жоопкерчиликтүү болбойт жана Пайдалануучунун алдында тике же кыйыр милдеттенмелери жоктугуна макул болот.

6.18.     Администрация Сервиске өткөрүп бере турган же үчүнчү жактардын Сервис аркылуу өткөрүшү мүмкүн болгон бардык программалык үзгүлтүктөргө, бузулууларга жана башка техникалык кемчилдиктерге, ошондой эле катачылыктарга, программалык вирустарга ж.б. жоопкерчиликтүү болбойт.

6.19.     Пайдалануучу аракеттеги мыйзамдарга жана ушул Макулдашууга ылайык гана аракет кылууга жана ошондой эле Сервистин кызматтарын пайдаланууда Сервистеги өзүнүн аракеттерине жана аракетсиздигине мыйзамдарга ылайык толук жоопкерчиликте болууга милдеттенет.

6.20.     Пайдалануучунун укуктарын Сервистин башка Пайдалануучусу тарабынан бузулган учурда (интеллектуалдык менчиктин объектисин укукка каршы колдонуу жана башкалар), укуктары бузулган Пайдалануучу Администрацияга же модераторлорго тиешелүү даттануу менен кайрыла алат. Администрация даттанууну карайт жан анын негиздүү экендигинде Администрация Пайдалануучунун укуктарын бузууну токтотуу боюнча чараларды көрүүгө укуктуу.

 

7. Макулдашуунун аракет мөөнөтү.

 

7.1.       Бул макулдашуу Пайдалануучу каттоодон өткөн фактысына же Сервисте жарыяны жайгаштыргандыгына карабастан, Пайдалануучу тарабынан Сервистин кызматтарын пайдалана баштагандан тартып күчүнө кирет жана мөөнөтсүз аракетте болот.

7.2.       Пайдалануучу Сервистеги өзүнүн каттоосун бир тараптуу, бул тууралуу Администрацияны алдын ала эскертпестен жана себептерин түшүндүрбөстөн токтотууга укуктуу.

7.3.       Пайдалануучу менен Макулдашууну Администрация тарабынан бузуу төмөнкү учурларда болушу мүмкүн:

7.3.1.          Пайдалануучу тарабынан ушул Макулдашуунун шартарын бузуу, Сервистке же Администрацияга, анын ичинде анын аброюна же Сервистин башка пайдалануучуларына кандайдыр-бир зыян келтирүүдө;

7.3.2.          Сервистин саясатына каршы башка аракеттерди жасаганда;

7.4.       Сервис өзүнүн кароосу менен Пайдалануучунун кирүүсүн токтотуу укугун өзүнө калтырат. Кызматтарга жеткиликтүүлүгү токтотулган, же анын маалыматтарынын аныктыгы токтогон Пайдалануучу кайталап каттоодон өтүүгө укугу жок, ошондой эле мындай Пайдалануучу Сервиске жеткиликтүүлүк үчүн башка Пайдалануучунун каттоодогу маалыматтарынан пайдалана албайт. Укуктук мамилелер Администрация тарабынан тиешелүү чечим кабыл алынгандан кийин гана калыбына келтирилиши мүмкүн.

 

8. Макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү

 

8.1.       Администрация тарабынан Сервистеги кызматтарды көрсөтүүнүн сапаттарын жакшыртуу, мыйзамдардын талаптарын сактоо жана рыноктук шарттардын өзгөрүүлөрүнө реакция кылуу максатында бул Макулдашууга Администрация тарабынан бир тараптуу тартипте өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн. Макулдашуунун жаӊы редакциясы эгерде Макулдашуунун жаӊы редакциясы же Администрация тарап болуп эсептелген башка кошумча документтер менен башка каралбаган болсо, аны Интернет тармагына жайгаштырган учурдан тартып күчүнө кирет.

8.2.       Макулдашууга киргизилген өзгөртүүлөргө Пайдалануучу макул болбогон учурда ал Сервиске жеткиликтүүлүктөн баш тартып, Сервистин кызматтарынан пайдаланууну токтотушу керек.

 

9.Башка шарттар.

 

9.1.       Талаш-тартыштар пайда болгон учурда ушул Макулдашуунун тараптары аларды сүйлөшүүлөр жолу менен чечүүгө милдеттенишет. Ушул Макулдашууну аткарууда жана Сервистин кызматтарын берүүдө келип чыккан талаш-тартыштар аракеттеги мыйзамдарга ылайык чечүүгө жатат.

9.2.       Бардык талаш-тартыштарга Эстониянын мыйзамдары колдонулат.

9.3. Сервис бир тараптуу тартипте, Пайдалануучуларды кабарлабастан ушул Макулдашууну өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.  Макулдашуунун жаӊы редакциясы Сервисте жарыялоо күнүнөн тартып күчүнө кирет.

9.4.       Макулдашууда эч нерсе Пайдалануучу менен Администрациянын ортосундагы агенттик мамилелердин, Жолдоштук мамилелердин, биргелешкен ишмердик боюнча мамилелердин, жеке жалдоо мамилелерин, же Макулдашуу менен түздөн-түз каралбаган башка кайсы-бир мамилелердин түзүлүшү катары түшүнүлүшү жана чечмеленүүсү мүмкүн эмес.

9.5.       Макулдашуунун кайсы-бир жобосунун жараксыз же мажбурлап аткарууга жатпай тургандыгын сот аркылуу аныктоо Макулдашуунун башка жоболорунун жараксыздыгына алып келбейт.

9.6.       Пайдалануучулардын кимдир бирөөсүнүн Макулдашуунун жоболорун бузуусунда Администрация тарабынан болгон аракетсиздик Администрациянын өз кызыкчылыктарын жана укуктарын коргоо боюнча тиешелүү аракеттерди кийинчерээк көрүшү боюнча укуктарынан ажыратпайт.

9.7.       Ушул Макулдашуу менен каралбаган башка бардык шарттар жана жагдайлар өзүнчө жеке тартипте жөнгө салынат.

 

Пайдалануучу ушул Макулдашуунун бардык пункттары менен таанышкандыгын жана аларды сөзсүз түрдө толук көлөмдө кабыл алгандыгын тастыктайт.

 

Толуктоолор:

  1. №1 тиркеме (Конфиденциалдуулук саясаты)

  2. №2 тиркеме. (Акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүү жөнүндө Келишим-оферта)

 

 

http://lalafo.kg/ Пайдалануучулук макулдашууга №1 тиркеме.

 

Конфиденциалдуулук саясаты

 

1.1.       Ушул Конфиденциалдуулук саясаты http://lalafo.kg/ Сервисинин Пайдалануучулук Макулдашуусунун ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет.

1.2.       Ушул Конфиденциалдуулук саясаты Пайдалануучунун жеке маалыматтарынын алуунун, сактоонун, пайдалануунун, ачуунун жана коргоонун тартибин аныктайт.

1.3.       Пайдалануучулардын жеке маалыматтарынын базасы Администрациянын дареги боюнча турат.

1.4.       Жеке маалыматтардын Базасынын тескөөчүсү болуп «ЯЛЛА КЛАССИФАЙДС» (YALLA CLASSIFIEDS OÜ Жоопкерчилиги чектелген коомдун Администрациясы эсептелет.

1.5.       Жарыяны публикациялоо үчүн же Пайдалануучуну Сервисте каттоодон өткөрүүдө же таратууга кол койууда, ошондой эле Сервисти пайдалануунун башка учурларында форманы толтурууда Пайдалануучу Администрацияга маалымдарды жана жеке маалыматтарды берет. Маалыматтарды топтоо ошондой эле Сервисти Пайдалануучуларды сурамжылоону жүргүзүү жолу менен дагы ишке ашырылышы мүмкүн. Пайдалануучулардын сурамжылоодо катышуусу Пайдалануучулардын макулдугу менен жүргүзүлөт.

1.6.       Пайдалануучу өз бетинче жана ыктыярдуу түрдө Сервискеөзү жөнүндө жеке маалыматты жана башка бардык маалыматты берүү чечимин кабыл алат жана ошону менен Администрацияга мындай жеке маалыматтарды иштетүүгө, аларды иштетүү үчүн башка Пайдалануучуларга жана/же Администрациянын тапшырмасы мененүчүнчү жактарга иштетүү үчүн өткөрүп берүүгө макулдугун билдирет.

1.7.       Жеке маалыматты иштетүү болуп, жеке маалыматтарды топтоо, каттоо, чогултуу, сактоо, ылайыкташтыруу, өзгөртүү, жаӊыртуу, пайдалануу жана таркатуу (таркатуу, ишке ашыруу, өткөрүп берүү, анын ичинде чет өлкөгө) жана анын ичинде маалыматтык системаларды (автоматташтырылган) колдонуу менен жок кылуу эсептелет.

1.8.       Жеке маалыматтарды иштетүүнүн максаттары болуп төмөнкүлөр эсептелет, анын ичинде:

​       1.8.1. Сервистин, анын сервистеринин жана кызматтарынын иштөөсүн жакшыртуу максатында статистикалык жана аналитикалык маалыматтарды алуу;

       1.8.2. көрсөтүлүп жаткан кызматтардын спектрин кеӊейтүү;

       1.8.3. Сервистин же үчүнчү жактардын маалыматтык же жарнамалык билдирүүлөрүн алуу (жаӊы мүмкүнчүлүктөр, акциялар жана башка жаӊылыктар жөнүндө кабарландыруулар);

       1.8.4. Пайдалануучулардын же үчүнчү жактардын мыйзамсыз же санкцияланбаган аракеттерин алдын алуу же болтурбоо;

       1.8.5. аракеттеги мыйзамдардын талаптарын сактоону камсыз кылуу.

1.9.       Сервис Пайдалануучулар жөнүндө төмөнкү маалыматты топтойт:

1.9.1.          Сервисти пайдаланууда Администрацияга киргизе, көрсөтө же башка ыкма менен ача турган (персоналдык) жеке маалыматты. Мындай маалымат болуп, алып айтканда, (бирок чектелбестен), Пайдалануучунун аты жана фамилиясы (аталышы), электрондук почтанын дареги, телефон номуру, Пайдалануучунун жайгашуусу, ошондой эле дареги эсептелет. Эгерде Пайдалануучу социалдык тармактын профили аркылуу кирсе, анда Сервис мындай социалдык тармактын профилинде жайгаштырылган маалыматты чогултат.  Сервис Пайдалануучунун маалыматтарын Интернетте таркатуу жана публикациялоо үчүн канал бергендиктен, Пайдалануучу өзү берген маалымат боюнча жоопкерчиликтүү болот.

1.9.2.          Ага кирүү учурунда Сервистин программалык камсыздоосу тарабынан автоматтык түрдө чогултулуучу техникалык маалымат.

1.10.     Сервис, ошондой эле Администрация расалык жана этникалык теги, саясий, диний жана дүйнөгө көз караштык ынанымдары, саясий партиялардагы жана кесиптик бирикмелердеги мүчөлүгү, кылмыш жазасы боюнча соттолгондугу, ошондой эле саламаттыгы, жыныстык турмушу, биометрикалык жана генетикалык маалыматтары боюнча маалыматтарды чогултпайт жана иштетпейт.

1.11.     Сервис жана Администрация Сервиске тиешеси жок үчүнчү жактарга Пайдалануучу берген жеке же башка эч кандай маалыматтарды, Пайдалануучу мындай руксатты берген учурларды эсептебегенде, ошондой эле Пайдалануучулук макулдашуу же мыйзамдар менен каралган учурлардан башка учурларда өткөрүп бербейт.

1.12.     Айрым учурларда Сервис жана Администрация Сервис менен кызматташуучу же Администрация менен байланыштуу адамдарга айрым маалыматтарды бере алат.

1.13.     Сервисти пайдалануу процессинде Пайдалануучулар берген маалыматтарды жана жеке маалымдарды Сервис жана Администрация сатпайт жана ижарага бербейт.

1.14.     Пайдалануучулардын ортосундагы өз ара аракеттерди жеӊилдетүү үчүн кызматтар башка Пайдалануучулардын байланыш маалыматтарына чектелүү жеткиликтүүлүктү билдирет. Башка Пайдалануучулар берген маалыматтарды пайдалануу укугу Пайдалануучулук макулдашуу менен чектелет.

1.15.     Сервисти Пайдалануучу башка Пайдалануучу берген маалымдарды мындай пайдалануучунун кат жүзүндөгү руксатысыз же башка кандайдыр -бир ыкма менен тастыкталган мындай маалымдарды пайдаланууну тастыктоосуз пайдаланбоого милдеттенет. Сервисти пайдаланууга байланыштуу башка Пайдалануучулар жөнүндө Пайдалануучу алган бардык маалымдар Товарларга карата бүтүмдөрдү жасоо жана аткаруу үчүн гана пайдаланылышы мүмкүн. Ошентип, Пайдалануучуга башка Пайдалануучулардын электрондук дарегин, ошол сыяктуу телефон номурун тикелей жарнамалык таркатуу же ылайыксыз электрондук билдирүүлөрдү башка таркатуу максаты үчүн, ошондой эле укукка каршы же башка Пайдалануучунун билүүсүз жана макулдугусуз жасалуучу аракеттерге колдонууга руксат берилбейт.

1.16.     Сервисти Пайдалануучу каалаган учурда Сервисти пайдалануу процессинде өткөрүп берген жеке же башка маалыматтарды өзгөртүүгө, жок кылууга же башка ыкма менен редакциялоого мүмкүндүгү бар.

1.17.     Пайдалануучу өзү көрсөткөн бардык маалыматтардын жана маалымдардын тактыгы жана тууралыгы боюнча жоопкерчиликтүү болот.

1.18.     Эгерде Пайдалануучу кирүүнү жана катталууну аткарып, OpenID кызматынын жардамы менен Сервисти пайдаланса, Пайдалануучу өзүнүн маалымдарын берүүнү жана пайдалануунун тартибин ушундай сервистин настройкаларына карата тууралай алат.

1.19.     Сервис жана Администрация Пайдалануучунун жеке маалымдарын үчүнчү жактардын санкцияланбаган кирүүсүнөн коргоо үчүн бардык акыл-эстүү чараларды кабыл алат.

1.20.     Сервис чогултуучу жана итетүүчү бардык жеке маалымдар корпоративдик тармактан тышкары кирүүгө мүмкүн болбогон бир же бир нече корголгон серверлерде сакталат. Пайдалануучулардын жеке жана башка маалыматтарына жеткиликтүүлүк менен пайдалануу функцияларын аткаруучу Администрациянын бардык кызматкерлери Пайдалануучулар жөнүндө үчүнчү жактарга маалыматтарды ачыкка чыгарбоо боюнча Макулдашууга кол коюшкан.

 

2. Cookies, веб-маяктар, жана ушундай технологиялар

 

2.1.       Маалыматты сактоо үчүн Сервис Cookies, веб-маяктарды жана ушундай башка технологияларды пайдалануусу мүмкүн. Мындай файлдар Сервисти жана анын тиркемелерин Сервистин кызматтарынын сапатын жакшыруу максатында (анын ичинде коопсуздугун), ошондой эле жарнамалык максатта пайдаланылат.

2.2.       Сервис Пайдалануучудан алган кайсы болбосун маалымат, ошондой эле Пайдалануучунун браузеринде Cookies файлдарын жайгаштыруу Пайдалануучуну кабаландыруу аркылуу анын макулдугу менен жасалат. Сервисти пайдаланууну улантуу менен Пайдалануучу Сервиске Пайдалануучунун браузеринде Cookies файлдарын сактоого өзүнүн руксатын берет

2.3.       Пайдалануучунун браузеринин жана Cookies тин активдүүлүк процессинде Пайдалануучунун түзүлүшүндөкала турган Cookies жана ушундай технологияларды, жана Пайдалануучунун түзүлүшүндө узак мезгилге чейин кала турган башка ушундай технологияларды Сервис  пайдаланат. Эгерде Пайдалануучунун түзүлүшү буга жол бере турган болсо, Пайдалануучу мындай Cookies терди тосмолоого, алып салууга же ажыратып салууга укуктуу.

2.3.1.          Cookies – Сервистен алынган тексттик же бинардык маалымдар түрүндөгү маалыматты баяндоого пайдаланылуучу, Пайдалануучуда сакталган, башкача айтканда, браузерде, эгерде Сервистин Пайдалануучусу кайталап ага келе турган болсо, андан кийин Сервиске жөнөтүлүүчү компьютердик технологиядагы  түшүнүк. Ошентип, келүү учурунда Сервис Пайдалануучунун браузерин белгилейт. Cookies файлдары системага кирүүгө жана статистиканы чогултуу үчүн зарыл болгон маалымдарды жазып алуу менен Сервис менен пайдаланууну жеӊилдетет. Cookies файлдары жеке маалымдарды камтыбайт.

2.3.2.          Веб-маяктар – Сервисте, ошондой эле анын сервистеринде, тиркемелеринде, билдирүүлөр менен алмашууда жана демейде Пайдалануучуну аныктоо үчүн Cookies менен айкалышта иштей турган инструменттерде кошула турган анча чоӊ эмес графикалык сүрөттөр (ошондой эле “чекиттик маркерлер” же “Тармактык маяктар” катары белгилүү болгон).

2.3.3.          Ушундай технологиялар – локалдуу жалпы объектилерди же «flash cookies», «HTML 5 cookies» сыяктуу локалдуу кампаларды пайдалануучу браузерде же түзүлүштө маалыматтарды сактоочу технологиялар жана программалык веб-тиркемелердин башка методдору . Бул технологиялар Пайдалануучунун бардык браузерлеринде иштей алышат, ал эми айрым учурларда толугу менен башкарылуучу браузер боло алышпайт жана Пайдалануучу орноткон тиркемелер жана түзүлүштөр аркылуу түздөн-түз башкарууну талап кылышы мүмкүн.

2.4.       Администрация Cookies терге же мындай технологияларга санкцияланбаган жеткиликтүүлүктү болтурбоо үчүн коопсуздуктун бардык чараларын кабыл алат. Пайдалануучу коопсуздуктун ушундай чараларын кабыл алууга милдеттенет. Администрация  Администрация гана жана\же Сервистин кызматтарын ыйгарым укуктуу жөнөтүүчүлөр гана Cookies тин маалымдарына жеткиликтүүлүккө эээкендигине кепилдик берет.

2.5.       Сервистин кызматтарын жөнөтүүчүлөр Сервистин ар кандай аспектилери менен жардам көрсөтүүчү компаниялар болуп эсептелет. Администрация айрым ыйгарым укуктуу кызматтардыжөнөтүүчүлөрдү Сервистин тиешелүү кызматтарын Пайдалауучуга берүү үчүн жана ошондой эле түздөн-түз Сервистин ишмердигине байланышкан башка максаттар үчүн пайдаланат. Кызматтарды ушундай жөнөнтүүчүлөр Сервистин кызматтары аркылуу Пайдалануучунун түзүлүшүнө Cookies ти жайгаштыра алат (чоочун Cookies). Ошондой эле алар башка маалыматтарды, мисалы, IP-даректи же башка идентификаторлорду чогулта алышат.

2.6.       Жогоруда айтылган технологияларды пайдалануу менен Сервис чогулткан жана сактаган бардык маалымат Пайдалануучунун макулдугу менен пайдаланылат.

2.7.       Пайдалануучу Cookies ти браузердин же түзүлүштүн настройкаларында башкара алат. Маалыматты топтоодон жана сактоодон баш тартуу үчүн браузердин настройкаларындагы “Cookies ти сактабоо” пунктунда желекчени орнтуп, ошондой эле “Cookies ти тазалоо” кнопкасын басып койуу керек.

2.8.       Системада камтылуучу техникалык мүнөздөгү маалымат, мисалы, IP-дарек Сервис тарабынан тармактык тейлөө, ошондой эле статистикалык жана башка маалыматты жалпылоо үчүн пайдаланылат.

2.9.       Сервис Пайдалануучунун жеке керектөөлөрүнө жана кызыкчылктарына ыӊгайлашуучу берилип жаткан сервистердин жогорку сапатын камсыз кылуу максатында Пайдалануучунун акыркы кирүүсүнүн маалымдарын сактайт.

 

3. Конфиденциалдуулук саясатына өзгөртүүлөрдү киргизүү

 

3.1.       Администрация Конфиденциалдуулук саясатынын эрежелерине өзгөртүүлөрдү киргизет, жок кылат жана жаӊырта алат.

3.2.       Эгерде Пайдалануучу киргизилген өзгөртүүлөр менен макул эмес болсо, анда ал Сервисти пайдаланууну токтотууга милдеттүү. Эгерде Пайдалануучу Сервисти пайдаланууну уланта берсе, анда ал макул болуп, Конфиденциалдуулук саясатынын бардык өзгөртүүлөрүн жана жаӊы редакциясын толугу менен кабыл алат.

 

 

АКЫ ТӨЛӨНҮҮЧҮ КЫЗМАТТАРДЫ КӨРСӨТҮҮ БОЮНЧА КЕЛИШИМ-ОФЕРТА

 

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

 

1.1.       Бул документ Эстония Республикасында катталган, Кыргыз Республикасында «Ялла Классифайдс» ЖЧК сынын филиалы(мындан ары- Аткаруучу) менен көрсөтүлгөн «Ялла Классифайдс» Жоопкерчилиги чектелген коомунун ушул Офертада баяндалган шарттарда кызматтарды көрсөтүү жөнүндө белгисиз чөйрөдөгү адамдарга багытталган Келишимди (мындан ары- Келишим) түзүү боюнча ачык сунушу (мындан ары-Оферта)  болуп эсептелет.

1.2.       Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 398-бер. Ылайык, бул Келишим айкын келишим болуп эсептелет жана офертада баяндалган шарттарды (акцептти) кабыл алган учурда жеке же юридикалык жак Келишим боюнча Тапшырыкчы болуп калат жана ушул Келишимдин жана анын ажырагыс бөлүгү болгон ага тиркемелердин шарттарын аткарууга милдеттенет. Офертанын 4-п. ылайык Тапшырыкчы тарабынан аткарылган Офертанын акцепти Офертанын шарттарындагы Келишимди түзөт.

1.3.       Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ага карата Келишимди түзүү боюнча чектөөлөрү бар адам тапшырыкчы боло албайт (анын ичинде , бирок ал гана эмес, чарбалык иштерди жүргүзүүгө тиешелүү чектөөлөр салынган адамдар дагы).

1.4.       Оферта аны Интернет тармагына https://lalafo.kg/page/user-agreement шилтемеси боюнча жайгаштырган учурдан тартып күчүнө кирет жана Офертаны Аткаруучу тарабынан чакыртып алганга чейин аракет кылат.

1..5.      Аткаруучу Офертанын шарттарына (анын ичинде тарифтердин баасы жана баяндамасына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жана/же өз каалоосу боюнча Офертаны каалаган учурда чакыртып алуу боюнча укуктарды өзүнө калтырат.Офертага Аткаруучу тараптан өзгөртүүлөр киргизилген учурда, эгерде мындай жайгаштырууда өзгөртүүлөрдүн күчүнө кирүүсү боюнча башка мөөнөт каралбаган болсо, мындай өзгөртүүлөр Офертанын өзгөртүлгөн тексти Интернет тармагына ушул Келишимдин 4-п. көрсөтүлгөн дарек боюнча жайгаштырылган учурдан тартып күчүнө кирет.

1.6.       Сервис-бул http://lalafo.kg/ дареги боюнча Интернет тармагында жайгаштырылган Интернет ресурс (сайт), ар кандай операциялык системалардын базасындагы тиркемелер жана башка сервистер, ошондой эле программалык камсыздоо, сайттын, тиркемелердин жана башка сервистердин дизайны (графикалык жасалгалоосу), сервистердин маалымат базасы, кайсы болбосун бөлүмү (кичи бөлүмү), ошондой эле Администрация жана Пайдалануучулар тарабынан сервистерде жайгаштырылган маалымат.

 

2. КЕЛИШИМДИН ПРЕДМЕТИ

 

2.1.       Ушул Келишим менен аныкталган тартипте жана шарттарда, Аткаруучу Тапшырыкчыга  ушул Келишимдин (мындан ары чогуу-«Кызматтар») 2.1.1. – 2.1.3. пунктчаларында аныкталган кызматтарды көрсөтөт, ал эми Тапшырыкчы  көрсөтүлгөн Кызматтарды кабыл алууга жана Аткаруучуга төлөп берүүгө милдеттенет. Ушул Келишим боюнча кызматтар Аткаруучу тарабынан чогуу же өз -өзүнчө көрсөтүлөт жана алар өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:

2.1.1.          Тапшырыкчынын маалыматын жайгаштырууну жана иштетүүнү камсыз кыла турган Сервиске Интернет тармагы аркылуу Тапшырыкчыга  жеткиликтүүлүктү берүү, Сервисте Тапшырыкчы тарабынан PRO аккаунтун түзүүгө жана тариздөөгө (активдештирүүгө) жеткиликтүүлүктү берүү. PRO аккаунт кызматынын баяндамасы https://lalafo.kg/page/business-kg шилтемеси боюнча жарыяланган. Кызматтын баасы Тапшырыкчынын (Пайдалануучунун) аккаунтунда, ошондой эле Сервистин башка барактарында жайгаштырылган  тарифтерге ылайык аныкталат.

2.1.2.          Акы төлөнүүчү кызматтарды (мындан ары – «Акы төлөнүүчү кызматтар») көрсөтүү (активдештирүү). Акы төлөнүүчү кызматтардын түрлөрү жана баяндамасы https://lalafo.kg/page/paid-features шилтемесинде жарыяланган. Акы төлөнүүчү кызматтардын баалары Тапшырыкчынын (Пайдалануучунун) аккаунтунда, ошондой эле Сервистин башка барактарында жайгаштырылган тарифтерге ылайык аныкталат.

2.1.3.          Сервисте жарнаманы жайгаштыруу(мындан ары – «жарнамалык кызматтар»). Жарнамалык кызматтардын баасы https://lalafo.kg/advertising шилтемеси боюнча жарыяланган тарифтерге ылайык  аныкталат.

2.2.       Тапшырыкчы ушул Офертада баяндалган шарттарга макул болот жана ушул Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп, https://lalafo.kg/page/user-agreement шилтемесинде жайгаштырылган «Пайдалануучулук макулдашууну» жана https://lalafo.kg/page/how-to-sel шилтемесинде жайгаштырылган «Маалыматты жайгаштыруунун эрежелерин» аткарууга милдеттенет. Эгерде Пайдалануучулук макулдашууга же Маалыматты жайгаштыруунун эрежелерине Тапшырыкчы тарабынан Офертаны акцептөөдөн кийин өзгөртүүлөр киргизилсе, анда Тапшырыкчы ушул Келишимди бир тараптуу тартипте бузууга укуктуу. Эгерде Тапшырыкчы Сервистин кызматтарынан пайдаланууну уланта берген учурда, ал Пайдалануучулук макулдашууга же Маалыматты жайгаштыруунун эрежелерине киргизилген бардык өзгөртүүлөрдгө макул болот жана кабыл алат.

2.3.       Кызматтарды көрсөтүүнүн орду (ушул Келишимди түзүүнүн орду) болуп, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы эсептелет.

2.4.       Ушул Келишим боюнча Кызматтарды көрсөтүү үчүн отчеттук мезгил болуп календарлык ай эсептелет.

 

3. КЫЗМАТТАРДЫН БААСЫ ЖАНА ТӨЛӨӨ ШАРТТАРЫ

 

3.1.       Ушул Келишим боюнча Аткаруучунун Кызматтарынын баасы Тапшырыкчы тандап алган тарифтерди эске алуу менен, ушул Келишимдин 2.1. пунктунун 2.1.1. – 2.1.3. пунктчаларына ылайык аныкталат. Бул учурда, Аткаруучу бир тараптуу тартипте же ушул Келишимдин Тараптарынын ортосундагы  кошумча макулдашуу боюнча Тапшырыкчыга аракеттеги тарифтерге жеӊилдетүүлөрдү жана/же бонустарды берүүгө укукка ээ болот.

3.2.       Ушул Келишимдин шарттарына ылайык Кызматтарды көрсөтүү эгерде Тараптар кошумча түрдө башка шарттарды сүйлөшпөгөн болсо, кызматтардын наркынын 100% (жүз пайыз) өлчөмүндө алдын ала төлөө шарттарында ишке ашырылат.

3.3.       Кызматтар Тапшырыкчыга  кызматтарга болгон тиешелүү тарифтерде белгиленген мөөнөттөрдүн ичинде көрсөтүлөт.

3.4.       Эгерде Тапшырыкчы Аткаруучуга кызматтар көрсөтүлгөн айдан кийинки календарлык айдын 5-күнүнө чейин кызматтарды көрсөтүүнүн сапаты же мөөнөттөрүнө карата жүйөлүү дооматтарды көрсөтпөсө, мындай кызматтар Тапшырыкчы тарабынан толук көлөмдө кабыл алынган болуп эсептелет, андан ары мындай кызматтардын сапаты жана мөөнөттөрү боюнча бардык дооматтар кабыл алынбайт жана мындай кызматтар талаптагыдай сапатта жана талаптагыдай түрдө көрсөтүлгөн деп эсептелет.

3.5.       Көрсөтүлгөн кызматтардын кабыл алуу-өткөрүү актылары, эсептер жана эсеп-фактуралар ишкердиктин субъектилери болушкан Тапшырыкчыларга жана мындай Тапшырыкчылар менен өзүнчө түзүлгөн Келишимдер боюнча Аткаруучунун алыш-бериш эсебине кызматтарга түздөн-түз төлөө учурунда жана ошондой эле төлөм сервистеринин же контролдук-кассалык машинанын кызматтарын пайдаланбастан гана берилет. Башка учурларда көрсөтүлгөн кызматтардын Кабыл алуу-өткөрүү актылары, эсептер жана эсеп-фактуралар Аткаруучу тарабынан берилбейт.

 

4. ОФЕРТАНЫН АКЦЕПТИ ЖАНА КЕЛИШИМДИ ТҮЗҮҮ

 

4.1.       Тапшырыкчы Офертанын акцептин жүргүзөт жана Келишимдин 3.2. п. ылайык Аткаруучунун кызматтарын алдын ала төлөө жолу менен ушул Келишимди түзөт.

4.2.       Кызматтарга төлөө Тапшырыкчы тарабынан накталай формада, Аткаруучунун кассасына акча каражаттарын салуу жолу менен, же накталай эмес формада, ушул Келишимдин 10-бөлүмүндө көрсөтүлгөн Аткаруучунун банктык эсебине акча каражаттарын которуу жолу менен, ошондой эле Сервис кызматташ болгон төлөм системалары аркылуу же онлайн төлөөлөрдүн жардамы менен ишке ашырылат.

4.3.       Төлөө күнү болуп, Аткаруучунун эсебине акча каражаттарынын түшүү күнү эсептелинет.

4.4.       Бардык кошумча комиссияларды (төлөм системаларынын, башка ортомчулардын), ошондой эле валюталарды конвертациялоодо пайда болуучу чыгымдарды Тапшырыкчы төлөйт.

 

5. КЕЛИШИМДИН АРАКЕТ МӨӨНӨТҮ ЖАНА КЕЛИШИМДИ ӨЗГӨРТҮҮ

 

5.1.      Келишим Офертаны Тапшырыкчы тарабынан акцептөө күнүнөн тартып күчүнө кирет жана:

а)               Келишим боюнча Тараптардын милдеттенмелери толук аткарылганга чейин, же

б)               Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузганга чейин.

 

6.КЕЛИШИМДИ БУЗУУ

 

6.1.       Келишим төмөнкү учурларда мөөнөтүнөн мурда бузулушу мүмкүн:

6.1.1.          Тараптардын макулдашуусу боюнча каалаган убакта;

6.1.2.          Кайсы болбосун Тараптын демилгеси боюнча башка Тарап Келишимдин шарттарын бузган учурда башка Тарапка кат жүзүндөгү кабарландырууну жиберүү менен. Мындай учурда Келишим дин шарттарын бузган Тарап башка Тараптын тиешелүү кат жүзүндөгү кабарландыруусун алган учурдан баштап Келишим токтотулган деп эсептелет.

6.1.3.          Кайсы болбосун Тараптын демилгеси менен башка Тарапты Келишимди мындай бузууга чейин 10 (он) календарлык күн мурда кат жүзүндө кабарландыруу шартында.

6.1.4.          Ушул Келишим же Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен каралган башка учурларда.

6.2.       Аткаруучунун же Тапшырыкчынын демилгеси менен Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузууда, ушул Келишимдин 2.2.п. ылайык Тапшырыкчы өз милдеттенмелерин бузган учурлардан тышкары, Аткаруучу Тапшырыкчыга төлөнгөн бирок көрсөтүлбөй калган кызматтардын бааларынын калдыгын кайтарып берет.

 

7.КЕПИЛДИКТЕР

 

7.1.       Аткаруучу ушул Келишимди түзүүгө жана аткарууга зарыл болгон бардык укуктарга жана ыйгарым укуктарга ээ экендигине кепилдик берет.

7.2.       Тапшырыкчы өзү тарабынан Аткаруучуга берүүчү бардык маалыматтык материалдар жарнама жөнүндө, автордук укук жана аралаш укуктар жөнүндө, монополияга каршы мыйзамдардын талаптарын кошо, ак ниет эмес атаандаштык тан коргоо жөнүндө жана экономикалык атаандаштыктан коргоо жөнүндө мыйзамдарды кошо аракеттеги мыйзамдардын талаптарына ылайык келе тургандыгын кепилдейт жана тастыктайт. Тапшырыкчы маалыматтык материалдар мыйзамдарга ылайык бардык зарыл болгон материалдарды камтый тургандыгын, ошондой эле маалыматтык материалдарды жайгаштыруу, мазмуну жана формасы аракеттеги мыйзамдардын башка талаптарына шайкеш келе тургандыгын кепилдейт жана тастыктайт. Тапшырыкчы ушул пунктту бузуудан келип чыккан чыгашаларды (чыгымдар, зыян) толук көлөмдө жана Аткаруучу көрсөткөн мөөнөттөрдө ордун толтурууга милдеттенет.

7.3.       Ушул Келишимди акцептөө жолу менен анын шарттарына макул болуп жана кабыл алып, Тапшырыкчы Аткаруучуну ишендирет жана Тапшырыкчы Аткаруучуга төмөнкүлөр боюнча кепилдик берет:

7.3.1.          пайдалануучу катары каттоодон өтүүдө жана кызматтарды төлөөгө төлөм документтерин толтурууда анык маалыматты бергендигин;

7.3.2.          ушул Келишимди ыктыярдуу түзгөндүгүн;

7.3.3.          ушул Келишимдин шарттары менен толук таанышкандыгын жана предметин толук түшүнгөндүгүн;

7.3.4.          Пайдалануучулук макулдашуунун шарттары менен толук таанышкандыгын, ошондой эле аны жана Сервисте жайгаштырылган башка эрежелерди кабыл ала тургандыгын жана макулдугун;

7.3.5.          Келишимди түзүү жана аткаруу үчүн бардык укуктар жана ыйгарым укуктарга ээ экендигин;

7.3.6.          Ал Сервисте жайгаштырган объектилерге карата интеллектуалдык менчиктин бардык укуктарына ээ экендигине (товарлар жана кызматтар үчүн белгилер, автордук укуктун объектилери, өнөр жайлык үлгүлөр ж.б.)

 

8. ЖООПКЕРЧИЛИК ЖАНА ЖООПКЕРЧИЛИКТИ ЧЕКТӨӨ

 

8.1.       Ушул Келишимдин шарттарын бузгандыгы үчүн Тараптар Келишимде жана/же Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдары менен белгиленген  жоопкерчиликти  тартышат.

8.2.       Тапшырыкчы төмөнкүлөр боюнча толук жоопкерчиликте болот:

8.2.1.          мыйзамдардын бардык талаптарын, анын ичинде жарнама жөнүндө, интеллектуалдык менчик укуктарын жөнгө салуучу, экономикалык атаандаштыкты коргоо жөнүндө мыйзамдардын (ушулар менен гана чектелбестен) талаптарын сактоого;

8.2.2.          маалыматтык материалдардын мазмунуна жана формасына, шилтеме берилген жарнаманын объектисинин түйүндүү сөздөрдү тандоого,(анын ичинде, Тпашырыкчынын жана/же анын кардарынын веб-сайтынын домендик атына) карата, анын Тапшырыкчы же үчүнчү жактардын өкүлү катары  аткаруучу  башка аракеттерге, интеллектуалдык менчиктин объектилерине укуктарды бузууга, ошондой эле маалыматтык материалдарга же жарнаманын объектисине кошулган үчүнчү жактардын автордук укуктарына, маалыматтык анык эместигине, маалыматтык материалдардын мазмунундагы каталар жана так эместиктерге,маалыматтык материалдардын анык эместигине жана маалыматтык материалдарда ак ниет эмес атаандаштыкка жол берүүгө, эгерде маалыматтык материалдар же жарнама объектиси кайсы болбосун жактарга карата шылдыӊдоочу, ыза кылуучу, дискриминациялык же кайсы болбосун башка адепсиз мүнөзгө ээ болсо, жана/же маалыматтык материалдар же жарнама объектиси кайсы бобосун үчүнчү жактардын жана /же кайсы болбосун мамлекеттин укуктарын бузса, ошондой эле ак ниет эмес, алдын ала жалган же бардык башка ылайыксыз жарнаманы алып жүрсө;

8.2.3.          Порталда пайдлануучу катары каттоодон өтүүдө Тапшырыкчы көрсөткөн маалыматтардын аныктыгы жана Офертанын 7-п. камтылган Тапшырыкчынын кепилдиктеринин жана күбөлөндүрүүлөрүнүн аныктыгы үчүн;

8.2.4.          Тапшырыкчы тарабынан тартылган үчүнчү жактардын (Тапшырыкчынын кардарлары жана башка үчүнчү жактардын) аракеттери (аракетсиздиги) үчүн;

8.3.       Тапшырыкчы өз күчү менен жана өз эсебинен жайгаштырылган маалыматтык материалдарга карата үчүнчү жактардын чыр-чатактарын чечүүгө, дооматтарын жөнгө салууга же Аткаруучуга же мамлекетке Тапшырыкчынын маалыматтык материалдарын жайгаштырууга тиешелүү болгон үчүнчү жактардын дооматтары жана доолоруна байланыштуу келтирилген чыгашаларынын ордун толтурууга (чыгымдарды, зыянды. Жазапул санкцияларын, коромжуларды, соттук коромжуларды кошо) милдеттенет.

8.4.       Ушул Келишим боюнча Аткаруучунун Тапшырыкчынын алдында болгон жоопкерчилиги Аткаруучу тарабынан талаптагыдай эмес сапаттагы Кызматтарды көрсөткөнүгүнө же көрсөтпөгөндүгүнө байланыштуу зыяндын ордун толтуруу жөнүндө кийинкиси талаптарды койгон учурда, Тапшырыкчынын документтер менен тастыкталган зыяндарынын көлөмү менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык суммада чектелет.

8.5.       Кандай болгон учурда дагы Аткаруучу Тапшырыкчыга фактылык көрсөткөн кызматтардын наркын кайтарып бербейт.

8.6.       Тапшырыкчы Аткаруучунун кызматтарынын жардамы менен алууга ниеттенген экономикалык, финансылык же башка натыйжага жетпей же албай калгандыгына Аткаруучу жооп бербейт. Кызматтарды көрсөтүүнүн натыйжасынын Тапшырыкчы күткөн жана Аткаруучунун кызматтарынын жардамы менен алууну каалаган натыйжасына шайкеш келбегендиги мындай кызматты көрсөтпөө жана /же талаптагыдай эмес сапаттагы кызматты көрсөткөндүктүн фактысы болуп эсептелбей тургандыгын Тапшырыкчы түшүнөт жана мойнуна алат.

 

9. БАШКА ШАРТТАР

 

9.1.       Аткаруучу тарабынан Тапшырыкчыга кызматтарды көрсөтүү процессинде түзүлүшү мүмкүн болгон, Аткаруучу тарабынан Тапшырыкчыга жеткиликтүүлүгү түзүлгөн бардык материалдар Аткаруучунун интеллектуалдык менчигинин укуктарынын объектилери болуп эсептелет жана Аткаруучуда сакталат.

9.2.       Ушул Офертаны (Офертанын акцептин) кабыл алуу менен, Тапшырыкчы Сервисти пайдаланууда берген өзүнүн жеке маалыматтарын, анын ичинде телефондордун номурларын, электрондук почтасынын дарегин, анын ичинде топтоону, системалаштырууну, чогултууну, сактоону, тактоону (жаӊыртуу, өзгөртүү), пайдаланууну, таркатууну (анын ичинде трансчегаралык өткөрүүнү), жеке маалыматтарды таандыксыздандырууну, тосмолоону, жок кылууну кошо, ошондой эле аларды Аткаруучунун контрагенттерине мындан аркы иштетүү максатында (топтоону, системалаштырууну, чогултууну сактоону, тактоону (жаӊыртуу, өзгөртүү), пайдаланууну, таркатууну (анын ичинде жеке маалыматтарды трансчегаралык өткөрүүнү кошо) таандыксыздандырууну, тосмолоону, жок кылууну кошо кызматтардын сапатын жакшыртуу, маркетингдик программаларды, статистикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү жана ошондой эле Тапшырыкчы менен тике байланыштарды байланыштын ар кандай каражаттарынын, почталык жөнөтүүлөрдүн, электрондук почтанын, телефондун, факсимилдик байланыштын, Интернет тармагынын жардамы менен жүргүзүү үчүн Аткаруучуга иштетүүгө макулдугун жана руксатын берет. Тапшырыкчы маалыматтар базаларын башкаруунун автоматташтырылган системаларынын, ошондой эле Аткаруучунун тапшырмасы менен атайын иштелип чыккан башка программалык каражаттардын жардамы менен Аткаруучуга жана Аткаруучунун контрагенттерине Тапшырыкчынын жеке маалыматтарын иштетүүгө макулдугун жана руксатын берет.

9.3.       Тапшырыкчы Келишим боюнча өз укуктарын жана милдеттенмелерин үчүнчү жактарга Аткаруучунун кат жүзүндөгү макулдугусуз өткөрүп берүүгө укугу жок.

9.4.       Ушул Келишимден же ага байланыштуу келип чыгуучу бардык талаш-тартыштар жана пикир келишпестиктер Тараптардын сүйлөшүүлөрү аркылуу чечилет. Эгерде талаш-тартышты сүйлөшүүлөр жолу менен чечүүгө мүмкүн болбосо, ал Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдарына ылайык соттук тартипте чечилет.

 

АТКАРУУЧУНУН РЕКВИЗИТТЕРИ

 

Кыргыз Республикасындагы “Ялла Классифайдс” Жоопкерчилиги чектелген коомдун филиалы.

Каттоо номуру 177007-3300-Ф-л

ОКПО коду 30429290

Идентификациялык салык номуру 02609201810175

Дареги: 720021,Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ибраимов көч., 103.

Эсеп 1280016052629280

Demir Kyrgyz International Bank (Bishkek, Kyrgyzstan)

А/Б.э. KGS 1180000119191180

БИК 118005

Кечиресиз, Lalafo Opera mini браузеринде ачылбайт. Башка браузерден ачыңыз же биздин тиркемени жүктөп алыңыз.

Lalafo смартфонуңдун ичинде. Приложениянын ичинде жөнөкөйүрөөк!

Орнотуу